контрольна робота з хімії 9 клас розчини електролітична дисоціація відповіді

контрольна робота з хімії 9 клас розчини електролітична дисоціація відповіді

Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини в цьому розчині складаємо пропорцію і розв язуємо її. Масова частка речовини в розчині показує масу речовини, що міститься у 100 грамах розчину, тому для знаходження маси речовини (сульфатної кислоти h 2 so 4) в кожному розчині складаємо дві пропорції і розв язуємо їх. И имею право утверждать уже на основании только этого куска а максимум, что обычно дают сказки, художественная литература и другие басни, - это нравоучения. Неорганічні та органічні солі (nacl, kno a, васl 2), кислоти (нсl, hno 3, h 2 so 4), основи (кон, naoh, ва(он) 2) та основні оксиди (lі 2 0, cao, mgo). Прості речовини (fe, аl, o 2, н 2), кислотні оксиди (сo 2, so 3, sio 2), більшість органічних речовин (етиловий спирт c 2 h 5 oh, цукор с 12 н 22 о 11, бензин с 6 h 6). Йони одного виду — тільки катіони або тільки аніони - під час електролітичної дисоціації утворитися не можуть, тому що електроліти складаються з частинок двох типів - заряджених позитивно і негативно. При розчиненні у бензині гідроген хлорид не піддається дисоціації, оскільки неполярні молекули розчинника не можуть роз’єднати частинки в його молекулах. Порушення процесів обміну речовин, тривале блювання, проноси, втрати крові, великі за площею опіки (при цьому відбувається втрата або надмірне накопичення певних електролітів). іонна провідність властива багатьом хімічним сполукам з іонною будовою, наприклад, розплавам багатьох солей, а також водним і неводним розчинам електролітів. Насамперед треба відзначити принципову різницю причин іонної провідності й, відповідно, електролітичної дисоціації, сполуки з іонним та ковалентним полярним зв’язками.

При підвищенні температури іонних сполук рухливість іонів прискорюється й при досягненні точки плавлення іони залишають свої місця й отримують можливість вільно пересуватися. Процес електролітичної дисоціації сполук з ковалентним полярним зв’язком відбувається трохи інакше, головним чином за рахунок того, що в таких сполуках, незважаючи на те, що окремі атоми мають заряд, повноцінні іони ще не сформовані. При цьому спільна електронна пара між атомами гідрогену й хлору додатково зміщується в бік хлору й ковалентний полярний зв’язок перетворюється в іонний. Слід також зазначити, що дисоціація багато - основних кислот відбувається ступінчасто, тобто іони гідрогену відщеплюються від молекул багато - основних кислот по одному.

Дисоціація багато - кислотних основ (окрім гідроксидів барію, стронцію й кальцію) також відбувається ступінчасто, тобто гідроксид - іони відщеплюються по одному.

За структурною формулою натрій сульфату можна визначити, що найбільш полярним (з найбільшою різницею електронегативностей атомів) є зв’язок між атомами натрію та оксигену.

Наприклад, з погляду сучасних уявлень про теорії кислот і основ, у теорію арреніуса не вписуються багато речовин, які є кислотами або основами, зокрема й такі речовини, як амоніак nh 3 або анілін с 6 h 5 nh 2. Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв’язком, а неелектролітами є речовини з неполярним або слабополярним ковалентним зв’язком (схема 4). Йони, що містяться у твердій кухонній солі, розташовані у вузлах кристалічних ґраток і переміщуватися не можуть, тому тверді електроліти електричний струм не проводять (мал. Отже, головна відмінність електролітів від неелектролітів полягає в тому, що електроліти розпадаються (дисоціюють) на позитивно й негативно заряджені йони.

Під дією електричного поля позитивно заряджені йони (катіони) спрямовано рухаються до негативного електрода (катода), а негативно заряджені йони (аніони) — до позитивного електрода (анода) (мал. Арреніус відомий не тільки як учений, але і як автор численних підручників, науково - популярних статей та книг з геофізики, астрономії, біології та медицини.

Знаннєвий компонент наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів; пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин; утворення водневого зв’язку; суть процесу електролітичної дисоціації. Ціннісний компонент обґрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах; оцінює важливість рн розчинів для визначення якості харчової, косметичної продукції тощо; висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини; про застосування знань про способи виявлення окремих йонів; про роль експерименту в науці. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Установлення приблизного значення рн води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, харчової і косметичної продукції) за допомогою універсального індикатора. Довідатись, який процес називають електролітичною дисоціацією; зрозуміти, як утворюються йони в розчинах кислот; з ясувати причину зміни забарвлення індикаторів у водних розчинах кислот і лугів; дізнатися про ступінчасту дисоціацію деяких кислот. Видатний шведський учений, академік королівської академії наук швеції, почесний член петербурзької академії, академій наук срср і багатьох інших країн. Солі дисоціюють на катіони металічних елементів і аніони кислотних залишків, основи — з утворенням гідроксид - іонів, а кислоти — з утворенням катіонів гідрогену.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

зошит з природознавства 5 клас олександр яковець

гдз робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк 2016

гдз робочий зошит біологія 6 клас андерсон

історія 6 клас відповіді на запитання гісем

контурні карти 7 клас географія гдз

готові домашні завдання 8 клас українська мова авраменко